KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra de tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande utan ger upphov till problematiska situationer och illabefinnande.

Både tankar och handlingar påverkar våra känslor och inom KBT läggs därför stor vikt vid att just förändra gamla självgående mönster där tankar, känslor och handlingar fastnat i varandra till en ibland osund neråtgående spiral.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi som är mer inriktad på nutid och framtid än på det förflutna. Men en del av terapiarbetet är ju att hitta nya förhållningssätt och nya beteenden i olika situationer, i relationer och i mötet med människor. Därför behöver man också ibland arbeta med gamla besvärande minnen och då är det ofta mycket värdefullt att titta bakåt i sitt liv, ända tillbaka till barndom och uppväxt.

Terapeut och Klient – Samarbete som lyfter

Terapeuten hjälper klienten att hitta och kartlägga mönstren och att ändra sitt sätt att tänka och agera i olika situationer. Syftet är att komma in i de uppåtgående goda cirklarna igen och därigenom hitta balans och välbefinnande.

En annan viktig del i KBT är att klienten och terapeuten ses som två jämlika experter. Klienten har ju alla kunskaper om sina beteendereaktioner, tankar och känslor och naturligtvis livserfarenheten om sig själv medan terapeuten är expert på vilka metoder som kan användas för att föra terapiarbetet framåt och mot uppsatt mål. Naturligtvis fokuseras det inte bara på problemen utan terapeuten belyser och lyfter även fram klientens positiva resurser och egenskaper så balansen i arbetet ger en helhetsbild av hur samarbetet faktiskt leder till att klienten når sina mål.